تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

گموز

نام بيماري:

گمـــوز ( پوسيدگي طوقه و ريشه )

عامل بيماري:

 چندين گونه از قارچ فيتوفتورا Phytophthora Spp

علائم بيماري:

كاهش پوشش برگي ، ضعف وزوال درختان، سبزخشكيدگي درختان تغييررنگ وفساد در پوست وقسمتي از چوب ناحيه طوقه همراه ترشح قطره هاي صمغ سياه

مبارزه غيرشيميايي:

كنارزدن خاك اطراف طوقه درخت تا ناحيه انشعاب ريشه هاي اصلي جلوگيري از تماس آب با طوقه درختان، اصلاح بافت و سبك تركردن بافت خاك باغات آلوده

مبارزه شيميايي:

برداشتن بافتهاي آلوده تا مشاهده بافتهاي سالم وضدعفوني بامخلوط بردو به نسبت 100 - 10 - 10 يا قارچكش اكسي كلرورمس بانسبت 10 درهزار