تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

شب پره خرنوب

شب پره خرنوب

نام آفت:

شب پره خرنوب ( مشهور به کرم گلوگاه انار )

نام علمي آفت:

Ectomyelois (Apomyelois) ceratoniae

زمان ظهور حشره كامل:

در باغهای پسته از اواخر تیرماه

نحوه خسارت:

تغذیه لارو از مغز پسته های شکافدار و خندان شده روی درخت و سپس در انبار

تعداد نسل:

حداقل یک نسل روی دانه های پسته دارد. ( در باغات انار 4 نسل سالیانه دارد)ـ

نحوه زمستانگذراني:

بصورت لارو در دانه های پسته ریخته شده در سطح باغ و یا انارهای آلوده احیاناً در داخل یا مجاور باغات پسته

مبارزه غيرشيميايي:

برداشت بموقع محصول پسته های رسیده. از بین بردن منابع آلودگی با جمع آوری و سوختن آنها در زمستان

مبارزه شيميايي:

ندارد

زمان مبارزه:

-