تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

دهه سوم مرداد

توصيه كودي:  
عمليات باغي: مبارزه مكانيكي با علفهاي هرز
آفات: پسيل پسته - سن سبز پسته -كنه معمولي