تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

دهه سوم تير

توصيه كودي: كود ازته جلوي آب يا همراه با آب آبياري كود پتاسه بصورت محلولپاشي يا همراه با آب آبياري
عمليات باغي:  
آفات: پسيل پسته