تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

تجزيه آب

 

بررسی كیفیت آب آبیاری و اطلاع از وضعیت آن یكی از اصول اساسی و مهمی می باشد كه بایستی در اجرای هر پروژه كشاورزی در نظر گرفته شود . چه درصورت نامناسب بودن آب جهت كشاورزی و عدم سازگاری آن با خاك ، نه تنها بازده و عملكرد طرحهای كشاورزی كاهش می یابد بلكه تمام یا قسمتی از سرمایه گذاری اولیه را نیز از بین می برد.بطوركلی كیفیت آب آبیاری توسط عوامل  كلی زیر تعیین می گردد

میزان هدایت الكتریكی واسیدیته اّب
  میزان سختی

میزان نسبت جذب سدیم

غلظت كربناتها و بی كربناتها و قلیائیت
تعیین كاتیونها و انیونها ,  بورویا عناصری كه ممكن است برای رشد گیاه سمی باشد

میزان كل املاح محلول در آب

با توجه به عوامل فوق نخست مشخص می شود كه آیا آب تجزیه شده مناسب كشاورزی است یا خیر و درصورت مناسب بودن ، آیا عوامل محدود كننده ای دارد یا خیر و درصورت وجود عوامل محدود كننده ، راههای كاهش آنها چه می باشد . بنابراین تجزیه آب آبیاری چه قبل از اجرای پروژه های كشاورزی و چه در حین بهره برداری از طرحهای كشاورزی امری مهم و حیاتی بوده كه تنگناها و موانع حصول به حداكثر عملكرد را در ارتباط با آب آبیاری و راه حلهای برون رفت از این مشكلات را مشخص می سازد .

 

روش نمونه برداری آب

در كشور ما منابع آب را  رودخانه ، قنات ، چشمه و یا چاه های عمیق تشكیل می دهند لذا منابع آب را میتوان به آب لوله کشی، آبهای روان و آب های زیرزمینی تقسیم نمود .

ظروفی كه برای نمونه برداری به كار می رود اعم از بطری شیشه ای یا بطری آب معدنی و غیره باید عاری از هر گونه مواد خارجی بوده و كاملا شسته و تمیز باشد ( توصیه میشود كه از ظروف آب معدنی استفاده شود و در زمان نمونه برداری ابتدا 2 تا 3 نوبت با نمونه آب مورد نظر شسته شود )  .

-نمونه برداری از آب لوله کشی

برای نمونه برداری از آب لوله کشی،شیر باز شود تا دمای آب ثابت گردد و اطمینان حاصل شود که آبهای مانده در لوله خارج شده باشند .

-نمونه برداری از آب های سطحی و روان

نظر به این كه كیفیت و میزان املاح این گونه منابع آب در فصول مختلف سال بسته به میزان و پراكندگی بارندگی و تغییرات فیزیكی منطقه قابل تغییر می باشد لذا نمونه برداری از چنین منابعی چندین بار در طول سال و مكان های مختلف به عمل خواهد آمد .

این نمونه گیری در اعماق متوسط آب و دروسط مسیرآب و درطول ساعات مختلف روز صورت میگیرد .

نمونه های تهیه شده در چندین نقطه از یك منبع آب و در ساعات مختلف با هم مخلوط و مقداری در حدود 1 تا 5/1 لیتر از آن را در یك بطری شیشه ای یا ظرف پلاستیكی كاملا تمیز ریخته و درب مربوطه را محكم می بندیم ( بالای نمونه هوا نباشد )

-نمونه برداری از آب های زیرزمینی

این منابع بیشتر به صورت چاه های عمیق و یا نیمه عمیق هستند كه با استفاده از پمپ ، آب  به خارج هدایت میشوند . اگر پمپاژ دائمی نبوده و گاهی پمپ روشن میشود ، نمونه گیری موقعی صورت گیرد كه موتور پمپ حداقل 24 ساعت مداوم كاركرده باشد .

از چاه های دائرنمونه برداری هنگامی صورت گیرد كه موتورپمپ حداقل یك ساعت كار كرده باشد .

پس از برداشت نمونه آب ، درب بطری را محكم بسته و روی آن مشخصات مربوطه از قبیل نام مالک، اسم منطقه ،شماره چاه یا مشخصات رودخانه و قنات ، تاریخ نمونه برداری ، نوع كشت و مورد مصرف آب نوشته شود و در شرایط خنك نگهداری وبرای تجزیه به آزمایشگاه ارسال شود .

با تشکر

آزمایشگاه شرکت کرمان زمین