تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

صابون محلولپاشی ( مایع - محلولپاشی )

  


صابون محلولپاشی ( مایع - محلولپاشی )

مصرف صابون محلولپاشي جنوبگان بهمراه كودهاي مايـع  باعث نگـهداري طولاني تر  كـودهاي  مايـع  روي  برگ گياهـان شـده كه در نتيجـه  اثر آنهـا را  افـزايش مـي دهد.

صـابون محلولپاشـي جنوبگان  با دارا بودن خاصيت  خيس كنندگي و  پخش كنندگي و  از بـين بردن نيروي جـذب سطحـي قطـرات، ماننـد مـاده wetting agent عـمل نموده و باعث ميشود تا ذرات پاشيده بخوبي روي برگ و اندام هاي گياه پخش شوند.

هر قطـره روي بـرگ ( از مخلـوط آب و كـود) ميتـوانـد با حالـت ذره بينـي خـود در مقـابل آفتاب باعث سوختـگي نقطـه اي روي برگ گيـاه شود . ولي مخلوط نمودن صابون محلولپاشـي جنوبگان با محلولي كه پاشيده ميشود ، حالت قطره اي شدن را از بين ميبرد.

PH (اسيـديته) صابـون محلولپـاشي جنوبگـان خنـثي ميباشـد. لـذا مانند شوينده هاي موجـود حالت قليائي ندارد كه احياناً باعث سوزندگي شود .

اگر سطـح برگ گـرد آلـود باشد ، محلولپـاشي صـابون جنوبگان بهمـراه آب باعـث شستـشوي بـرگ وسهـولت تنـفس وعمـل فتـوسنتز و كـربن گيـري را افـزايش ميدهد.

صـابون  محلولپـاشي جنوبگـان يك مكمل غذائـي هم محسوب ميشـود  زيرا بـا دارا

بودن پتاسيم و فسفر ، تقويت كننده گياه نيز ميباشد .

صابون محلولپاشي جنوبگان باعث افزایش حلالیت کودها میگردد


میزان مصرف:

1 لیتر در هزار لیتر آب در محلولپاشی بهمراه کود یا سموم

2 لیتر در هزار لیتر به هنگام شستن گیاهان از گرد و غبار


بسته بندی:

0.5 ، 1 ، 4 ، 5 ، 10 و 20 لیتری

 
گزارشي از موارد مصرف اخير صابون محلولپاشی جنوبگان

 

در بسياري از موارد سمپاشي هاي تابستانه درختان ميوه كه با روغن هاي امولسيون شونده مثل ولك انجام مي شود احتمال بروز سوزندگي وجود دارد .

اخيرا" در مناطقي از آذربايجان مثل اروميه ، سلماس ، مهاباد ، بناب ... و نيز مناطق شمالي كشور مثل مازندران و گلستان از صابون محلولپاشیجنوبگان بجاي روغن ولك استفاده مي نمايند تا به آبياري باغ براي كاهش سوزندگي كمتر نياز باشد و ميوه هم دچار آسيب و لكه نشود.اين مسئله در هنگام مصرف سم اومايت بيشتر مشهود است و مصرف اومايت بهمراه صابون محلولپاشی جنوبگان بجاي روغن ولك نه تنها مدت اثر گذاري سم را افزايش ميدهد بلكه از عوارض سوء آن نيزتا حد قابل توجهي پيشگيري مي نمايد .

ورود گرد و غبار از كشورهاي همسايه به مناطق غربي كه در سال اخير بيشتر شاهد آن بوديم ضرورت مصرف صابون محلولپاشی جنوبگان را دوچندان  مي كند زيرا بامصرف آن و شستن و پاك كردن برگها از گرد و غبار تنفس و اعمال حياتي مانند کربن گيري بمراتب بهتر انجام خواهد شد .

 نقل از وبلاگ آقای مهندس محبوب آقازاده  :

مورخ 23 مرداد ماه 1388

(سلماس - آذربایجان غربی )

باغداران در بعضی از موارد از گذشته های دور به همراه سموم و ریز مغذیها از موادی به نام سیتوویت كه در واقع یكی از شوینده های متداول در بازار میباشد؛ استفاده میكردند . این شوینده گرد و غبار حاصل از محیط را در طول فصل زراعی از روی برگ و میوه شسته و در واقع باعث باز شدن روزنه های روی برگ میشود و شفافیت خاصی به برگ و درخت و میوه میدهدو باعث نگهداری طولانیتر سموم و ریز مغذیها روی برگ گیاهان میگردد.اخیرا" شركت كرمان زمین محلول فوق را با افزودن پتاسیم و ازت غنی تر كرده و با خواص فوق العاده جالب و چشمگیر به بازار عرضه كرده است.این محلول صابون محلولپاشی جنوبگان با دارا بودن خاصیت خیس كنندگی و پخش كنندگی و از بین بردن نیروی جذب سطحی مانند مادهwetting agent  عمل مینمایدوباعث میشود تا ذرات پاشیده شده بخوبی روی برگ و اندامهای گیاه پخش شود.در شهرستان سلماس همچون دیگر شهرهای جنوب و غرب كشور گرد و غباری از كشور عراق و عربستان بودكه باعث غبار آلود شدن درختان و به تبع آن مومی شدن رویه برگها و مشكل شدن تنفس در درختان گریده بود كه این محلول باعث شستن برگها گردید و شادابی درختان را به آنها برگرداند.

هر قطره از آب به همراه سم  یا  كود بر گ روی برگ بعنوان عدسی ذره بین عمل میكند و باعث میشود نور خورشید از این قطره بعنوان یك عدسی محدب استفاده كرده و سوزشی را در آن نقطه از برگ ایجاد نماید.همانطوری كه در دیاگرام ملاحظه میكنید صابون محلوپاشی این قطرات را بخوبی پخش كرده و در كل سطح برگ پخش مینماید.

 در شهرستان سلماس كنه قرمز اروپائی یك آفت بسیار مهم و خسارت زا بر روی محصول سیب میباشد و در استفاده از سموم در این باغات ؛كشاورزان با محدودیتهایی مواجه هستندو آب و شرایط محیطی دست كشاورزان را بسته نگه میدارد.حال به نتیجه چند مورد از استفاده از صابون محلوپاشي جنوبگان به همراه سموم ملاحظه فرمایید كه طبق طرح آزمایشات كشاورزی و با در نظر گرفتن نمونه های شاهد در باغات سیب سلماس انجام گرفته است.

1.   سم پروپارژیت ( بسیار قوی و سوزاننده) 1در هزار + سم زولون 1.5 در هزار+ صابون محلولپاشی جنوبگان1 در هزاردر هوای با گرمای 27 درجه و رطوبت 41% با آبیاری یك روز قبل از سمپاشی ؛ با شاهدی از همان باغ و با همان سموم و همان شرایط بدون صابون محلولپاشي ( نتیجه بسیار معنی دار و از نظر طرح آزمایشات كشاورزی در حد بسیارچشمگیر و غیر قابل اغماض بوده و كلیه كنه ها ازقبیل پوره و لارو وكنه بالغ كنترل گردیدو شادابی برگ  ماندگار شد.در قسمت شاهد 10-40 در صد كنه ها از بین نرفتند و زردی ناشی از سوزانندگی پروپارژیت در حد 70% بوده و برگها شادابی خود را از دست دادند).(باغ مورد آزمایش در روستای گلعذان و یك هكتار با 250 اصله درخت سیب 22 ساله كه هر 24 روز یك بار آبیاری میشود  كه 80 درخت به عنوان شاهد انتخاب گردید)( با 8 تیمار و یك تكرار )

2.   سم پروپارژیت 1.3در هزار + سم كلر وپیریفوس 1.5 در هزار+ صابون محلولپاشی جنوبگان1 در هزاردر هوای با گرمای 25درجه و رطوبت 48% با آبیاری دو روز بعداز سمپاشی ؛ با شاهدی از همان باغ و با همان سموم و همان شرایط بدون صابون محلوپاشی ( نتیجه بسیاربسیار معنی دار و از نظر طرح آزمایشات كشاورزی در حد بسیارچشمگیر بوده و كلیه كنه ها از پوره و لارو وكنه بالغ كنترل گردیدو هیچگونه زردی ناشی از سم پروپارژیت و سوزانندگی مشاهده نشدو شادابی برگها افزایش یافت.در قسمت شاهدكلیه كنه ها از بین رفتند ولی زردی ناشی از سوزش سم در كلیه برگهای درختان شاهد در حد بالایی در حد 80% مشاهده گردیدو شادابی برگها در حد 60% كاهش یافت) (باغ مورد آزمایش در روستای گلعذان و سه هكتار با 700 اصله درخت سیب 16 ساله كه هر 24 روز یك بار آبیاری میشود  كه 112 درخت به عنوان شاهد انتخاب گردید)(9 تیمار و یك تكرار)

3.   سم بروموپروپیلات2در هزار + سم دیازینون 1 در هزار+ کود برگ لیبرل (bmx) 1 در هزار + كود آهن لیبرل (lo) 1در هزار + صابون محلولپاشی جنوبگان 1 در هزاردر هوای با گرمای 26 درجه و رطوبت 45% با آبیاری چهار روز قبل از سمپاشی ؛ با شاهدی از همان باغ و با همان سموم و همان شرایط بدون صابون محلوپاشي ( نتیجه معنی دار و از نظر طرح آزمایشات كشاورزی در حد غیر قابل اغماض بوده و 95%كنه ها ازقبیل پوره و لارو وكنه بالغ كنترل گردید و شادابی بسیار بسیار چشمگیری بر درختان حاكم شد وكوچك بودن برگها ناشی از كمبود ریز مغذی (روی) و كمبود آهن در این باغ در عرض چهار روز جبران گردید.در قسمت شاهد 10-40 در صد كنه ها از بین نرفتند  برگها شادابی خود را به دست آوردند ولی قابل مقایسه با طرح آزمایش با صابون محلولپاشی جنوبگان نبود).(باغ مورد آزمایش در روستای گلعذان و دوهكتار با 480اصله درخت سیب 28 ساله كه هر 24 روز یك بار آبیاری میشود  كه 102درخت به عنوان شاهد انتخاب گردید)(طبق دفترچه آزمایش تجزیه خاك  ؛ ph خاك 8.4 وازت قابل بازیافت لایه 0-30 در حدود 6% و پتاسم آن 130 بود).(11 تیمار و یك تكرار)

4.   سم فن پیروكسیمیت 1در هزار + سم دیازینون 1 در هزار+ کود برگ فوسامكو 4به اندازه  3 در هزار + كود فوسین آهن 1در هزار + صابون محلولپاشی جنوبگان 1 در هزاردر هوای با گرمای 26 درجه و رطوبت 45% با آبیاری 2روزبعد از سمپاشی ؛ با شاهدی از همان باغ و با همان سموم و همان شرایط بدون صابون محلوپاشي ( نتیجه خوب و از نظر طرح آزمایشات كشاورزی در حد قابل قبول بوده و 60كنه ها ازقبیل پوره و لارو وكنه بالغ كنترل گردید ( مقاومت كنه ها نسبت به این سم بسیار بالاست  و شادابی خوبی بر درختان حاكم شد كمبود آهن در این باغ جبران گردید.در قسمت شاهد 95% در صد كنه ها از بین نرفتند  برگها شادابی خود را به دست آوردند ولی نسبت به  طرح آزمایش با صابون محلوپاشي در حد50% بود).(باغ مورد آزمایش در روستای گلعذان و دوهكتار با 480اصله درخت سیب 18 ساله كه هر 12 روز یك بار آبیاری میشود  كه 56درخت به عنوان شاهد انتخاب گردید)(8 تیمار و یك تكرار)

نتیجه گیری کلی:

 استفاده از محلول صابون محلولپاشی جنوبگان با هر نوع سم و كود برگی با هر نوع بافت خاك و ph  متفاوت و درجه حرارتهای متفاوت و رطوبتهای مختلفی اثر آن سم و یا کود برگ را در حد %70-100 % افزایش داده و استفاده از آن رابرای كشاورزان پیشنهاد و توصیه مینماییم.

با تشكر از مهندس فرهاد مطلبی و بابك حسینی(مهندسین طرح ناظر باغات)كه در این آزمایشات یار و یاورم بودند

 

 

نامه جهاد کشاورزی- جنوبگان